Rezerwacje online

Wczytuję kalendarz...
Powered by Booking Calendar

 

Klauzula informacyjna

 Spełniając obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet masażu Cuda Niewidy z siedzibą przy ul. Anielewicza 18/31 01-032 Warszawa, adres e-mail: cuda@niewidy.pl tel. 690 062 622 lub 690 062 644.
 2. Gabinet masażu Cuda Niewidy przetwarza dane osobowe w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  3. profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ;
  4. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu wizyty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  5. przetwarzanie w celach marketingowych (kontakt telefoniczny lu/i mailowy) w ramach działalności Gabinetu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude;
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego cuda@niewidy.pl.
 4. Gabinet masażu Cuda Niewidy pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, osób kupujących usługę na rzecz osoby trzeciej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez Gabinet masażu Cuda Niewidy przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  5. prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej).
 8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt c RODO.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 10. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 6-9 należy skontaktować się z Gabinetem masażu Cuda Niewidy,
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zakresu zawartej umowy o świadczenie usług medycznych.
 12. Gabinet masażu Cuda Niewidy informuje, że dane osobowe, które przetwarza, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Gabinet masażu Cuda Niewidy może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy.
 14. Gabinet masażu Cuda Niewidy informuje, że korzysta z podwykonawców (firmy serwisujące sprzęt komputerowy i medyczny, firmy świadczące obsługę księgową i prawną), które mogą mieć dostęp do danych osobowych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 15 września 2015 o zawodzie fizjoterapeuty, Ustawa z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym